Πολιτική επιστροφών

9. Υπαναχώρηση

9.1. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι του ανωτέρω Νόμου. Η ως άνω προθεσμία άρχεται :

α) από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών

β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:

β.i) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,

β.ii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,

β.iii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Σημειώνεται ότι και μετά την τυχόν χωρήσασα υπαναχώρηση τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι η επιχείρησή μας και ο αγοραστής μπορούμε, εάν το επιθυμεί ο τελευταίος, να εκτελέσουμε ο καθένας μας τις αρχικές συμβατικές υποχρεώσεις μας κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, οπότε αυτή θα λογίζεται ανακληθείσα και δεν θα παράγει συνέπειες. Σε περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή με άλλη μορφή, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των 14 ημερών.

 Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς τον σκοπό αυτό, ο καταναλωτής οφείλει, να ενημερώσει την επιχείρησή μας  στην διεύθυνση της έδρας της η οποία είναι στον Άλιμο Αττικής στην Λ. Ποσειδώνος αριθ. 52. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υπαναχωρήσετε, με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο (υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης) χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.gournopanos.gr και συγκεκριμένα σε αυτό το σύνδεσμο  να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβαστεί χωρίς καθυστέρηση μέσω σταθερού μέσου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής, σύμφωνα με το νόμο φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει της ανωτέρω διάταξης.

9.2. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (Άρθρα 3Ε έως 3Ι του Ν. 2251/1994).

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον τερματισμό των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης. Επομένως στην περίπτωση που υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, η επιχείρησή μας θα σας επιστρέψει  κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε και λάβαμε πλήρη γνώση με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η επιστροφή των χρημάτων από την επιχείρησή μας λαμβάνει χώρα χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει ρητώς συμφωνηθεί διαφορετικός τρόπος επιστροφής των χρημάτων σας, χωρίς όμως να επιβαρυνθείτε με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Στην περίπτωση που ο αγοραστής είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης ακριβότερο από αυτόν που του προτείναμε, τότε η επιχείρησή μας δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέραμε. Στην περίπτωση που κληθούμε, μετά από υπαναχώρηση να παραλάβουμε εμείς τα προϊόντα από τον τόπο παράδοσης που είχε συμφωνηθεί με τη σύμβαση πώλησης, τότε θα μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβουμε πίσω τα  προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά.

9.3. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση συμβατική υπαναχώρησης

Εκτός εάν παραλάβει η επιχείρησή μας τα προϊόντα από τον τόπο παράδοσης, ο αγοραστής ο οποίος υπαναχώρησε από την σύμβαση πώλησης επιστρέφει τα αγαθά ή τα μεταβιβάζει στην επιχείρησή μας ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από εμάς να παραλάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην επιχείρησή μας την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ανωτέρω προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Τα επιστρεφόμενα αγαθά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σε άριστη κατάσταση.

Ο αγοραστής ο οποίος υπαναχωρεί από τη σύμβαση πώλησης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν έχει συμφωνήσει με την επιχείρησή μας και το έχουμε αποδεχτεί ρητώς και ανεπιφύλακτα να επιβαρυνθούμε εμείς το εν λόγω κόστος. .Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παραλείψαμε να ενημερώσουμε τον αγοραστή ότι για το κόστος παράδοσης του προϊόντος θα επιβαρυνθεί αυτός (αγοραστής), τότε  το κόστος επιστροφής θα το επιβαρυνθούμε εμείς. Στην περίπτωση στην οποία τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στην οικία του αγοραστή τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, τότε η επιχείρησή μας θα συλλέξει με δικά της έξοδα τα προϊόντα, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που από τη φύση τους δεν μπορούν κανονικά να επιστραφούν ταχυδρομικώς.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων, εφόσον η διαχείριση την οποία πραγματοποιεί είναι άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.  Επομένως φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό δικό του, που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την επιχείρησή μας, να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας δεν μπορεί να κάνει δεκτό προϊόν που επιστρέφεται λόγω υπαναχώρησης, όταν έχει ανοιχθεί η αρχική εργοστασιακή συσκευασία του.

Σε περίπτωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών σας γνωρίζουμε, ότι εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούστε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στις υπηρεσίες τις οποίες σας παρασχέθηκαν μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Με την αποστολή ή τηλεφωνική υποβολή της παραγγελίας σας προς παροχή υπηρεσιών, τούτο υπολογίζεται ότι  συναινείτε ρητώς στην δυνατότητα έναρξης παροχής υπηρεσιών και κοστολόγησης  τους εντός της περιόδου υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή αν ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, αφού έχετε ήδη καταθέσει αίτηση, θα πρέπει να καταβάλλετε σ’ εμάς ποσό ανάλογο προς τις παρασχεθείσες  μέχρι  εκείνη τη στιγμή υπηρεσίες, δηλαδή μέχρι το χρονικό σημείο που μας ενημερώσατε ότι θα ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσό που οφείλετε να μας καταβάλλετε υπολογίζεται βάσει της συνολικής τιμής που είχε συμφωνηθεί μεταξύ μας.

9.4. Σύμφωνα με το άρθρο 3ΙΒ του Ν. 2251/1994  το δικαίωμα υπαναχώρησης ΔΕΝ ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

β) στην προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων (για παράδειγμα ειδικές παραγγελίες προϊόντων, οι οποίες δεν υπάρχουν στα αποθέματα της επιχείρησης μας),

γ) στην προμήθεια προϊόντων τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

δ) σε συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής, έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή, με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, και τέλος

ε) αν έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν κατά οποιονδήποτε τρόπο.

 

10. Ακύρωση παραγγελιών

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς και πριν το στάδιο ολοκλήρωσης αυτής, μπορείτε να κάνετε πίσω χρησιμοποιώντας την επιλογή «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση». Στην περίπτωση που η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε και επιθυμείτε την ακύρωσή της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν σας έχει  αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε την επιχείρησή μας στα τηλ. 210 – 9842998 και 210 - 9967801, για να μιλήσετε με αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. 

Loading...