Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας, έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον κανονισμό 679/2016 (GDPR), για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Οδηγιών και Κανονισμών της Ε.Ε. που έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική μας Νομοθεσία και αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Κατά την πρώτη είσοδο ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας, ενημερώνεται πως προτείνεται η χρήση cookies (αρχείων που αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω), εν συνεχεία του δίνεται η δυνατότητα αποδοχής ή όχι των ανωτέρω αρχείων και στην συνέχεια έχει την δυνατότητα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας gournopanos.gr

Ήδη σας δηλώνουμε ότι η είσοδος και χρήση της ως άνω ιστοσελίδας και των όρων της συνιστά από πλευράς χρήστη και δήλωση ότι παρέχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του για την διακράτηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πόλη, κατοικία, διεύθυνση, Τ.Τ. αριθμό τηλεφώνου, e-mail και τυχόν ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμό χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών), τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί με σκοπό α) την εκπλήρωση της μεταξύ μας συμβάσεως και β) την τήρηση των επιταγών της υπ΄αριθ. 679/2016 ΚανΕΕ.

Εν προκειμένω κι ειδικότερα με την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω 679/2016 Καν ΕΕ, όπως ισχύει σας δηλώνουμε τα εξής:

Είναι πιθανό να συλλέγονται στοιχεία που αφορούν την δικτυακή συμπεριφορά του χρήστη εντός της ιστοσελίδας μας για στατιστική παρακολούθηση και μόνο, χωρίς τα στοιχεία αυτά να κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο, καθώς η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας είναι αυστηρά εμπιστευτική μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και μόνο και κανείς τρίτος δεν έχει πρόσβαση στις συναλλαγές, και ούτε θα του δοθεί πρόσβαση ακόμα και αν αυτή ζητηθεί. Στους χρήστες που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν οποιασδήποτε μορφής συναλλαγή (παραγγελία προϊόντων, αγορά προϊόντων, προσφορά υπηρεσιών κλπ) μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, θα τους ζητηθεί να δηλώσουν προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας κλπ.). Αυτό γίνεται προκειμένου να παράσχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας, για την κατάρτιση και την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης. Η δήλωση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών, θα γίνεται πάντοτε με την ανεπιφύλακτη συναίνεση τους ως χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνονται οπουδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα μας, συμφωνείται να τηρούνται, να επεξεργάζονται και ν' αποθηκεύονται από εμάς, αποκλειστικά και μόνο, για λόγους που αφορούν τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (π.χ. παραγγελία και αγορά προϊόντων, παροχή υπηρεσιών) και έχουν ως κύριο στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και την διασφάλιση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές εάν ζητηθεί), καθώς η επεξεργασία τους διέπεται από το απόρρητο. Δηλώνουμε ότι δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτους, παρά μόνο και εφόσον χρειαστεί σε τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε και τα οποία είναι απαραίτητα ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας, προς τους χρήστες, για τις ανάγκες της συμβάσεως μας, μαζί τους και πάντοτε υπό προϋποθέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία δεν υφίστανται καμία παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από τον σκοπό της παρούσας σύμβασης. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, αρχικά, επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι συμβατή με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν και βέβαια θα προηγηθεί η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών, ώστε να παράσχουν την ρητή συναίνεσή τους. Πρέπει να τονίσουμε πως κάθε συναλλαγή με χρήση των υπηρεσιών μας είναι αυστηρά εμπιστευτική μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και μόνο. Ως εκ τούτου κανείς τρίτος, δεν έχει πρόσβαση στις συναλλαγές, και ούτε θα του δοθεί πρόσβαση ακόμα και αν αυτή ζητηθεί, εκτός από την περίπτωση που ζητηθούν τα στοιχεία του χρήστη εγγράφως από επίσημη κρατική αρχή για σπουδαίο λόγο (π.χ σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας). Επίσης δηλώνουμε έναντι των χρηστών της ιστοσελίδας μας αλλά και των πελατών μας, αλλά κι έναντι παντός, ότι λαμβάνουμε όλα τ' αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την ασφάλεια αφενός των υπηρεσιών μας και αφετέρου του δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες και το κόστος εφαρμογής αυτών, καθώς τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πρέπει να κατοχυρώνουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι αυτά που οι χρήστες με την συναίνεσή τους μας παρέχουν και συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής:

1. Ονοματεπώνυμο,
2. Τηλεφωνικοί αριθμοί,
3. Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
4. Αριθμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας,
5. Διεύθυνση κατοικίας
6. Αριθμό φορολογικού μητρώου,

Τ' ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγονται, τηρούνται και επεξεργάζονται από εμάς, κατόπιν της ρητής συναίνεσής των χρηστών, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ενεργή εγγραφή τους, στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση διαγραφής των χρηστών, τότε τα στοιχεία αυτά θα διαγράφονται αμέσως από εμάς.

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα ν' ασκήσουν τα κατωτέρω δικαιώματά των, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016, ήτοι :

α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη τα οποία συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
β) Δικαίωμα διόρθωσης την προσωπικών δεδομένων του χρήστη, δηλαδή την διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων.
γ) Δικαίωμα αντίταξης των χρηστών στην συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον προς τούτο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για δήλωση αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των χρηστών, το οποίο σημαίνει, ότι οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να ζητήσει την αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων του, εφόσον έχει αντιρρήσεις ή εφόσον συντρέχει κάποιος από τους προβλεπόμενους λόγους στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
ε) Δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων τα οποία οι ίδιοι οι χρήστες μας έχουν χορηγήσει με την συγκατάθεσή τους, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν οπουδήποτε αλλού επιθυμούν.
στ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ζ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν την ρητής συναίνεσής σας, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής αυτής.
η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη Αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περαιτέρω ο χρήστης έχει το δικαίωμα εφόσον το ζητήσει ρητά, να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, με εξαίρεση όταν η επεξεργασία αυτή είναι:

α) αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του χρήστη και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
β) όταν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων και
γ) Όταν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή του ιδίου του χρήστη.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 του Κανονισμού 679/2016 Ε.Ε., ορίζεται ότι «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του, μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Επίσης σύμφωνα με την περ. 8 του ανωτέρω άρθρου 4 «εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η επιχείρησή μας "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΓΟΥΡΝΟΠΑΝΟΣ ΤΕΝΤΕΣ – ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ – BBQ", η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής στην διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος αριθ. 56, με ΑΦΜ 073559120 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 85772602000. Οι υπάλληλοι της επιχείρησής μας οι οποίοι διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, συνδέονται με συμβατική σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρησή μας, και έχουν υπογράψει και τηρούν τις αντίστοιχες ρήτρες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Εφόσον έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση με τους παρόντες όρους αλλά και προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση info@tentes-gournopanos.gr. Επίσης εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε είτε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση( info@tentes-gournopanos.gr), προκειμένου να πραγματοποιήσουμε εμείς την διαγραφή σας, είτε επιλέγοντας την λειτουργία διαγραφής προφίλ η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείται με τους παρόντες όρους και ώσπου να υπάρξει η απάντηση μας στα ενδεχόμενα ερωτήματά σας, σας καλούμε να μην εγγραφείτε στην παρούσα ιστοσελίδα, έως ότου επιλυθεί το ανακύψαν ζήτημα σας. Εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων, στα πλαίσια συμβατικής σχέσης με την επιχείρησή μας, είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μας, ήτοι η εταιρία “DIGITAL 4U ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ” η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 125-127).

Επίσης στην περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας της παρούσας ιστοσελίδας αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και σε άλλο ή άλλους εκτελούντες την επεξεργασία, αυτό θα γίνει εγγράφως στα πλαίσια συμβατικής σχέσης υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, τηρώντας τις αντίστοιχες ρήτρες εμπιστευτικότητας και αφού πρώτα ενημερωθούν οι χρήστες γι αυτήν την ανάθεση, καθώς και για τα στοιχεία των εκτελούντων την επεξεργασία και πάντοτε ο ενεργών την επεξεργασία θα την διεξάγει μόνο κατόπιν εντολών του υπευθύνου της επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτό η ιστοσελίδα μας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 καθώς και του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016.

Επισημαίνουμε ότι κάθε αλλαγή η οποία τυχόν θα πραγματοποιηθεί από εμάς στους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων θ' αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα μας γι' αυτό και οι χρήστες μας καλούνται να επισκέπτονται συχνά την παρούσα “πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων”, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.Κατά την περιήγησή των χρηστών στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως και σε κάθε άλλη σελίδα την οποία επισκέπτεσθε στο διαδίκτυο, εμφανίζεται η διεύθυνση ΙΡ σας, ως χρήστη. Η καταγραφή της διεύθυνσης ΙΡ είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή/και τον εντοπισμό κακόβουλων ενεργειών. Πρόσβαση στην διεύθυνση αυτή έχει μόνο ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας. Οι διευθύνσεις ΙΡ ενδέχεται να συλλέγονται και από την Google καθώς και από την εταιρία η οποία φιλοξενεί τους διακομιστές (servers) μας. Οι υπηρεσίες όμως αυτές έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις διατάξεις του κανονισμού Ε.Ε. 679/2016.

Αναφορικά με τα αρχεία cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία σας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή σας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να σας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνετε ξανά διαδικασία εισόδου (login). Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχετε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και γι αυτό οι χρήστες θα λάβουν σχετική ειδοποίηση κατά την πρώτη σύνδεση. Οι χρήστες μας έχουν την επιλογή να τα δεχτούν ή να τα απορρίψουν, ωστόσο για λειτουργικούς λόγους συνιστούμε στους χρήστες μας να τα αποδεχτούν.
Loading...